Natječaj za izbor ravnatelja/ice

29. kolovoza 2016.

Klasa: 023-01/16-01/1
Urbroj: 2116-17-02/01-16-11

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Drniš na temelju Odluke donesene na sjednici održane 23. 8. 2016. god. Raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Drniš.

 

Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje od nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava se dostavlja poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Drniš, Drniš, Kardinala Alojzija Stepinca 4, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Drniš

Natjecaj – ravnatelj-ca (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content